Jätä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta huolehtiminen meille.


Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen jäsenyritysten puolesta.

23.05.2012

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys ja vastaanotto vain yhteistyössä tuottajien kanssa

Uusi jätelaki antaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajille ensisijaisen oikeuden jätehuollon järjestämiseen.

Uusi jätelaki astui voimaan 1.5.2012. Lainsäädäntö tuo mukanaan muutoksia myös sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuuseen, jonka uusissa säännöksissä on kiinnitetty erityistä huomiota tuottajien ja muiden toimijoiden järjestämän jätehuollon suhteeseen.

Tuottajilla on jatkossa ensisijainen oikeus vastuulleen kuuluvan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollon järjestämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että muut toimijat eivät saa enää perustaa tai ylläpitää rinnakkaisia SE-romun keräys- tai vastaanottojärjestelmiä ilman yhteistyötä tuottajan kanssa. Muut toimijat eivät myöskään saa enää tarjota romun keräykseen tai vastaanottoon liittyviä palveluita esimerkiksi kiinteistön haltijalle tai yrityksille, mikäli toimijalla ei ole sopimussuhdetta tuottajaan.

Velvoite yhteistoiminnasta koskee yksityisten toimijoiden ohella jatkossa myös kuntaa ja kunnallisia jätehuoltoyhtiöitä, jotka eivät myöskään voi enää perustaa tai ylläpitää päällekkäisiä sähkö- ja elektroniikkaromun keräysjärjestelmiä ilman yhteistyötä tuottajan kanssa. Uuden lain mukaan kunta voi kuitenkin täydentää SE-laitteiden jätehuoltoa osana omaa kuljetustaan ja vastaanottoaan siltä osin kun tuottaja ei ole sitä järjestänyt. Kerätty romu on kuitenkin aina toimitettava tuottajan järjestämään jätehuoltoon.

Pirkanmaan ELY-keskus valtakunnallisena tuottajavastuun valvontaviranomaisena valvoo tuottajien ensisijaisen jätehuollon järjestämisoikeuden toteutumista. Mikäli muut toimijat, ilman sopimussuhdetta tuottajaan, perustavat rajoituksista huolimatta päällekkäisiä järjestelmiä tuottajien keräys- ja vastaanottojärjestelmien kanssa tai tarjoavat niihin liittyviä palveluita, ELY-keskus voi määrätä  lainvastaisen toiminnan uhkasakon nojalla lopetettavaksi.

Uusilla säännöksillä pyritään erityisesti vaikuttamaan vanhan jätelain aikana ilmenneisiin ongelmiin ns. kermankuorinnasta, jossa järjestelmän ulkopuoliset toimijat ovat keskittyneet arvojätteen keräämiseen jättäen muun romun keräyksen tuottajien vastuulle. Tämä on heikentänyt merkittävästi tuottajien mahdollisuutta  omien jätehuoltojärjestelmien kustannustehokkaaseen järjestämiseen. Uuden sääntelyn myötä pyritään varmistamaan, että tuottajilla on ensisijaisesti oikeus sekä jätehuollon järjestämiseen että positiivisen arvon omaavaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromuun, jotta tuottajavastuujärjestelmän tehokas täytäntöönpano pystytään turvaamaan.

Tuottajat tulevat jatkossa kommunikoimaan entistä tehokkaammin myös kuluttajien suuntaan ne vastaanottopisteet ja operaattorit, jotka toimivat yhteistyössä tuottajan kanssa.  Muut toimijat ovatkin sitten harmaalla alueella tuottajan näkökulmasta katsottuna.

Takaisin

PALVELUYHTIÖ ELKER

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii muista tuottajavastuun velvoitteiden toteuttamisesta käytännössä. 

Elkerin omistavat tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteet sopimuksin Elker Oy:n hoidettaviksi. Yhden tuottajayhteisön kanssa siirtosopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä myös muiden Elkerin edustamien tuottajayhteisöjen palvelut.

Elker hoitaa tuottajavastuuta asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella ja pyrkii kaikessa toiminnassaan SER:n ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Lue lisää Elkerin toiminnasta

YHTEYSTIEDOT

Elker Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

puh: 010 249 1700
fax: 010 249 1719

sähköposti: info@elker.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Top