Siirry suoraan sisältöön

ICT-tuottajaosuuskunnan säännöt

Tältä sivulta löydät ICT-tuottajaosuuskunnan toimintasäännöt.

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on ICT- tuottajaosuuskunta -TY, ruotsiksi ICT Producenternas Andelslag -TY ja englanniksi ICT Producer Co-operative -TY ja kotipaikka Helsinki.

2§ Toimiala

ICT-tuottajaosuuskunta toimii valtioneuvoston sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksestä annetun asetuksen mukaisena tieto- ja teleteknisten laitteiden tuottajien ja paristo- ja akkutuottajien tuottajayhteisönä.

ICT-tuottajaosuuskunta tuottajayhteisönä huolehtii jäseninä toimivien tuottajien velvoitteista siten, että EU:n WEEE-direktiivin, akku- ja paristodirektiivin ja niitä vastaavan Suomen lainsäädännön velvoitteet kyetään täyttämään.

3 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluja

ICT- tuottajaosuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen ainoastaan osuuskunnan jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

4 § Jäsenyyden hakeminen, siitä erottaminen ja eroaminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän tuottajan tai valtuutetun edustajan on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty ja hakija on maksanut osuusmaksun sekä asettanut osuuskunnan hallituksen hyväksymän vakuuden jäsenvelvoitteiden hoitamisesta. Jäseneksi liittyessään, yritys hyväksyy, että tuottajayhteisön hallituksen päätöksellä voidaan suorittaa jäsenyritysten osuuskunnalle antamien raportointitietojen oikeellisuuden tarkistuksia jäsenten oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi.

Jäseneksi voidaan hyväksyä ainoastaan rekisteröityjä oikeushenkilöitä, jotka ovat jätelaissa tarkoitettuja tuottajia tai valtuutettuja edustajia.

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Eroilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa toiminimi. Osuuskunnan hallitus voi erottaa jäsenen osuuskunnasta, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa tai ei enää täytä osuuskunnan jäsenyyden edellytyksiä. Jäsenen velvoitteet lakkaavat kun kaikki maksut ja pyydetyt raportoinnit ICT-tuottajaosuuskunnalle on suoritettu irtisanomista edeltävältä ajalta.

5 § Jäsenluettelo

Hallituksen on huolehdittava siitä, että osuuskunnan jäsenistä pidetään jäsenluetteloa lain vaatimalla tavalla. Jäsenluettelo ja luettelo entisistä jäsenistä on pidettävä osuuskunnan toimipisteessä jäsenten ja osuuskunnan velkojien nähtävänä. Jäsenellä ja velkojalla on oikeus saada jäljennös luettelosta tai sen osasta kulujen korvaamista vastaan. Sama oikeus on muillakin, jotka osoittavat etunsa sitä vaativan.

6 § Osuus ja osuusmaksu

Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan vähintään yhdellä osuudella. Perustajajäsenet osallistuvat osuuskuntaan kymmenellä osuudella. Osuuskunnan kokous voi päättää vapaaehtoisten osuuksien antamisesta uusille jäsenille.

Osuuden nimellisarvo on sata (100) euroa, minkä suuruisen osuusmaksun jäsenen tulee maksaa yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

7 § Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä lainana osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi tai investointien rahoittamiseksi osuuskunnan toiminnan aikana. Lainaa otetaan jäseniltä yhdenvertaisuutta noudattaen sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluksia enintään viimeisen puolen vuoden kierrätysmaksujen määrään asti. Jäseneltä voidaan ottaa lainaa kuitenkin korkeintaan 50.000 euroa.

Perityt lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan yhden (1) vuoden ja viimeistään kymmenen (10) vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu. Lainalle maksetaan Suomen Pankin vahvistamaa korkolain mukaista viitekorkoa.

8 § Liittymismaksu

Perustamisen jälkeen jäseneksi liittyvän on suoritettava osuuskunnalle liittymismaksu sen mukaan kuin osuuskunnan kokous liittymismaksun suorittamisvelvollisuudesta, liittymismaksun määrästä ja sen muista ehdoista päättää. Osuuskunnan kokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään näistä asioista. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi (5) vuodeksi kerrallaan.

9 § Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskunnalla tulee olla vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kartutettava, kunnes se on vähintään sadasosa (1/100) taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään kaksituhattaviisisataa (2.500) euroa.

Osuuskunnan tilinpäätökseen tehdään tilikausittain tuottajavastuuvaraus, jonka määrä vastaa vähintään 50 prosenttia osuuskunnalle edellisellä tilikaudella (12 kuukautta) aiheutuneista tuottajavastuun operatiivisista kustannuksista. Osuuskunta säilyttää tuottajavastuuseen varatut varat erillisellä rahoitusomaisuuden kirjanpitotilillä likvidissä muodossa. Tuottajavastuuseen varattuja varoja saadaan käyttää vain jätelain (646/2011) 64 §:n mukaisen tuottajavastuuvelvoitteen hoitamiseen. 

10 § Ylijäämä

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille ylijäämänpalautuksena osuuskunnan palvelusten käytön suhteessa. Ylijäämän jaosta päättää osuuskunnan kokous.

11 § ICT- tuottajaosuuskunnan palveluistaan perimät maksut

Osuuskunnan ostamien tavaroiden tai palvelujen veloitusperusteista päättää hallitus.

12 § ICT- tuottajaosuuskunnan kokoukset

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. ICT- tuottajaosuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia.

Kullakin jäsenellä on niin monta ääntä kuin luku tuhat täysiä kertoja sisältyy jäsenen osuuskunnalle raportoimaan Suomen markkinoille saatettujen uusien kuluttajatuotteiksi luokiteltavien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokonaiskilomäärään (kg).

Äänimäärä lasketaan vuosittain tarkistusajankohtaa edeltävässä vuosiraportoinnissa jäsenen Suomen markkinoille saattamikseen ilmoittamien uusien kuluttajatuotteiksi luokiteltavien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kilomäärän mukaan.

Jäsenen äänimäärä voi kuitenkin enintään olla yksi kymmenesosa (1/10) osuuskunnan kaikkien jäsenten tarkistushetkellä yhteenlasketusta äänimäärästä.

Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten tai se lain mukaan on muutoin pidettävä. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Sama koskee vaalia, jossa on valittava useita henkilöitä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset, milloin päätöksestä on äänestetty sekä äänestyksen tulos. Puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksen valitseman pöytäkirjan tarkastajan on allekirjoitettava pöytäkirja. Pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluttua kokouksesta pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa jäsenten nähtävänä. Pöytäkirjat on säilytettävä luotettavalla tavalla. Jäsenellä on korvattuaan osuuskunnan kulut, oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta.

13 § Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa on, sen asianmukaisesti järjestäydyttyä, 
1. esitettävä

  • tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;


2. päätettävä

  • tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
  • toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta,
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sanotulta tilikaudelta,
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan ja kustannusten korvauksista, sekä


3. valittava

  • hallituksen jäsenet sekä
  • tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

14 § Kutsu osuuskunnan kokoukseen

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta, jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä mainittuja asioita.

Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jäsenluetteloon merkittyihin tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Kokousasiakirjojen ja päätösehdotuksen nähtävänä pitämisestä ennen kokousta on noudatettava, mitä osuuskuntalain 4 luvun 15 §:ssä säädetään.

15 § Jäsenen aloiteoikeus

Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

16 § Hallitus

ICT-tuottajaosuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) jäsentä ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Kullekin jäsenelle voidaan valita henkilökohtainen varajäsen. Hallitus voi käyttää apunaan kutsumiaan asiantuntijoita, joiden kustannukset maksetaan osuuskunnan varoista. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy valintaa lähinnä seuraavan varsinaisen kokouksen päättyessä. Valinnan jälkeen ensimmäisen hallituksen kokouksen kutsuu koolle ja avaa iältään vanhin hallituksen jäsen, jonka johdolla valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan.

17 § Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

18 § Toimitusjohtaja

ICT-tuottajaosuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. 

Toimitusjohtajan on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohtajan tulee hoitaa päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja voi ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto.

Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa edellä mainituissa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

19 § Toiminimen kirjoittaminen

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden siten, että toimitusjohtaja on oikeutettu kirjoittamaan toiminimen hallituksen jonkun jäsenen kanssa. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

20 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase esitetään vahvistettavaksi.

21 § Tilintarkastaja ja tilintarkastus

ICT- tuottajaosuuskunnalla on oltava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka valitaan toistaiseksi.

Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase on esitettävä vahvistettavaksi.

22 § ICT- tuottajaosuuskunnan purkaminen, selvitystila ja säästön jakaminen

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Jos osuuskunta puretaan, sen omaisuuden säästö jaetaan jäsenten kesken viimeksi tarkistetun äänimäärän mukaan.

23 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Säännöt päivitetty Helsingissä 27. pnä toukokuuta 2014